Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

2E - Elektrická vodivost látek

Z pohledu vodivosti dělíme látky na: vodivé, polovodivé a nevodivé.

Vodivé látky

Jsou to látky, které jsou schopny vést elektrický proud velmi dobře. Většinou kovy, elektrolyty. Nositeli náboje jsou volné elektrony (viz kovová vazba), nebo ionty v případe elektrolytů. V pásovém modelu se valenční a vodivostní pás překrývají, proto elektrony nepotřebují dodat energii pro přechod mezi pásy.

Kovy

Nosiči jsou volné elektrony, které se mohou volně pohybovat celým materiálem. Při přiložení napětí na konce materiálu dojde k uspořádanému pohybu elektronů. 

Elektrolyty

Vodičem jsou ionty, které se pohybují k elektrodám s opačným nábojem. Kationy (kladně nabité ionty) se pohybují k záporně nabité elektrodě, kterou označujeme jako katodu (protože k ní se pohybují kationty). Anionty (záporně nabité ionty) se pohybují ke kladně nabité elektrodě (k anodě). 

Pásový model vodičů

Obrázek 1: Pásový model vodičů

Vlastnosti 

Mezi základní vlastnosti vodičů patří:

Použití

Jako elektrické vodiče - dráty.

Nevodivé látky

Označují se jako dielektrika, česky izolanty. Jsou to látky, které velmi špatně vedou elektrický proud - ideálně nevedou vůbec (vodivost je rovna nule). Nejlepším izolantem je z tohoto pohledu vakuum, jiné izolanty jsou třeba keramiky, sklo a plasty. 

Pozn.: Někteří rozlišují izolanty a dielektrika. Izolanty jsou podle nich látky, u kterých je důležitý jejich izolační odpor, a dielektrika jsou látky, jejíž hlavní vlastnost je schopnost polarizace. 

Pásový model izolantu

Obrázek 2: Pásový model izolantu

Vlastnosti 

Mezi základní vlastnosti vodičů patří:

Použití

Jako izolanty oddělující od sebe dva vodiče, nosný materiál, ale používá se také v kondenzátorech, jako prostředek pro akumulaci energie na základě elektrostatické polarizace.

Polovodivé látky

Polovodivé látky jsou něco mezi vodiči a izolanty. Mají některé vlastnosti vodičů a izolantů. Přesná hranice neexistuje. Oproti izolantům v pásovém modelu mají menší zakázané pásmo (většinou se uvádí, že je menší jak 2 eV). S kovy mají podobný mechanismus vodivosti - elektron je nositelem náboje. Liší se v tepelném součiniteli odporu - u polovodičů je záporný (vyšší teplota menší odpor).

Vlastnosti polovodivých látek závisí na mnoha faktorech např. teplota, koncentrace nečistot, tvar krystalové mřížky atd. 

Pásový model polovodiče

Obrázek 3: Pásový model polovodiče

Rozlišujeme dvě vodivosti polovodičů:

Použití

Polovodiče mají široké použití v dnešní elektronice, patří sem tranzistory, diody, termistory varistory atd.


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-04-20 09:29:10.