Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

Měřící přístroje seznam

Uvedu zde seznam měřících přístrojů TESLA a METRA Blansko.
Zdroje jsou různé prospekty a manuály.

TESLA
OZNAČENÍ NÁZEV POPIS FOTO
BM205 Dílenský oscilátor  Je určen pro vyvažování vf obvodů, kontrolu citlivosti a selektivnosti přijímačů. Možnost odběru vf napětí modulovaného i nemodulovaného, s vlastní či cizí modulací. Rozsah kmitočtu je 94 kHz až 30 MHz, rozdělený do pěti dílčích rozsahů. Modulační kmitočet vlastní je 400 Hz. Přesnost vf kmitočtu je 1 %.  
BM206 Stabilizátor střídavého napětí Pracuje s magneticky přesyceným železem a skládá se z prvků, jež jsou v částečné resonanci. Je konstruován pro 220 V, 50 Hz při účiníku sítě cosφ ≈ 1. Při změně vstupního napětí o ±15 % se výstupní napětí mění pouze o 1 %. Nejvyšší zatížení je 300 W. Výstup je upraven pro zátěž 100, 200 a 300 W.  
BM207 Střídavý rozvod Zdroj střídavého napětí 120 V a 220 V s možností regulace ±15 %. Kromě toho jsou vyvedena i běžná žhavící napětí. Proudový odběr: pro 220 V, 120 V a 12,6 V 2 A, pro 55 V 1 A, pro 6,3 V, 5 V a 4 V 3 A a pro 2,5 V 4 A. Maximální odběr za všech zdířek součastně 4 A. Vnitřní odpor < 3 Ω.  
BM208 Stejnosměrný rozvod Zdroj stejnosměrného napětí regulovatelného v rozsahu 0 až 250 V při odběru 300 mA, nebo 0 až 500 V při  odběru 240 mA. Na panelu jsou rovněž vyvedena napětí pro žhavení běžných elektronek a střídavé napětí regulovatelné v rozsahu 0 až 250 V.  
BM209 Měřič kmitočtu Je určen přímému měření kmitočtů 30 Hz až 0,5 MHz v devíti dílčích rozsazích. Lze jim měřit i napětí nesinusového průběhu. Měřené napětí od 500 mV do 50 V může být superponováno na stejnosměrné napětí až do 500 V. Přesnost ±5 %.   
BM210 NF milivoltmetr Je určený pro měření malých napětí ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 30 kHz. Měřící rozsah 3 mV až 300 V je rozdělen do 10 dílčích rozsahů. Vstupní odpor je 1,5 MΩ. Přesnost je ±3 % v rozsahu 30 Hz až 20 kHz. Vstupní kapacita menší než 30 pF.  
BM211 Q metr do
30 MHz
Slouží k měření jakostí cívek, lze jej však použít i pro měření indukčností, kapacit a určení ztrát kondenzátorů a dielektrických materiálu. Rozsah měření Q je 0 až 450 ve dvou rozsazích, přesnost údaje ± 5%; kapacity lze měřit od 0,1 pF  do 450 pF přímo s přesností ±3 , výpočtem od 400 pF do 100 nF; indukčnosti se měří od 0,06 µH do 0,6 H s přesností ±3 %. Ztrátový úhel v rozsahu 0,05 % až 10 % s přesností ±10 %.   BM211A
BM212 RC generátor Nf generátor se širokým kmitočtovým rozsahem, vhodný pro všechna odvětví nf techniky. Kmitočtový rozsah 25 Hz až 200 kHz. Přesnost kmitočtu ±5 %, na prvním rozsahu ±8 %. Maximální zkreslení 3 %. Impedanční výstup (symetrický) 15 V - 1000, 100 a 5 Ω je plynule regulovatelný. Odporový výstup nesymetrický - max. 20 V, je regulovatelný v pěti stupních plynule.    
BM213 Měřič indukčnosti Přenosný dílenský přístroj pro přímé měření indukčnosti v rozsahu 0,1 µH až 10 mH. Přesnost pro všechny rozsahy ±1,5 %nebo 0,015 µH z naměřené hodnoty. Přístroj má široké použití ve všech oborech sdělovací techniky, ve výrobě i v opravářské praxi.  
BM214 Měřič kapacit Dílenský přístroj určený k přímému měření kapacit bez převodních tabulek nebo počítání. Používá se pro rychlou kontrolu součástek a je nezbytným doplňkem všech dílen, zařízených pro montáž a opravy různých elektronických přístrojů, rozhlasových přijímačů a jiných elektronických zařízení. Měřící rozsah je od 0 do 0,5 µF, rozložený do 5 dílčích rozsahů. Přesnost měření je 1,5 %, nebo 1,5 pF z naměřené hodnoty na všech rozsazích.  
BM215 Zkoušeč elektronek Slouží ke zkoušení elektronek zjišťováním emise katody, celistvosti vlákna, zkratů mezi elektrodami, strmost a vakua. Je určen pro 14 druhů patic, lze jím však zkoušet veškeré známé typy elektronek. Maximální napětí anodové a napětí stínicí mřížky je 300 V (6 stupňů), maximální předpětí první mřížky je -48 V (7 stupňů). Konstrukce přístroje umožňuje jeho použití jako voltmetru, miliampérmetru, zdroje napětí, zkratoměru atd. BM215A
BM216 Voltohmmetr Stejnosměrný voltmetr s vysokým vstupním odporem. Přepínatelné rozsahy (1, 3, 10, 30, 100 a 300) V. Přes vestavěný dělič lze měřit do 3 kV; zvláštní sonda (dělič 1:20) zvyšuje dále měřící rozsah až do 6 kV. Přesnost výchylky ±3 % při použití sondy ±5 %. Rozsahy ohmmetru 0 až 200 MΩ v pěti rozsazích. Přesnost měření odporů je ±5 %.  
BM218a RC generátor Nf generátor s velmi malým skreslením a velkou stálostí kmitočtu. Kmitočtový rozsah 20 Hz až 1,2 MHz je rozdělen do pěti dílčích rozsahů. Přesnost kmitočtu s výjimkou prvého a posledního rozsahu je lepší než ±2 %. Výstupní napětí 0 až 10 V při zkreslení cca 1,5 %, lze však nastavit i 15 V při větším zkreslení. Výstupní napětí je měřeno vestavěným voltmetrem.  
BM219 Pulsní voltmetr Přímo ukazující voltmetr s autom. kompenzací. Měří impulzy obojí polarity v širokém rozsahu trvání a opakovacího kmitočtů. Rozsahy napětí: 5, 25 a 50 V. Přesnost: ±5 %. Trvání a opakovací kmitočty: 0,2 µs při 10 Hz až 8 kHz, 0,5 µs při 40 Hz až 14 kHz, 1 µs při 40 Hz až 30 kHz, 10 µs při 40 Hz až 7 kHz, 20 µs při 40 Hz až 2 kHz. S pomocnými sondami lze měřit do 500 V nebo 5 kV.  
BM220 Q metr
30 až 200 MHz
Laboratorní měřicí přístroj, určený pro měření jakosti cívek a kondenzátorů v kmitočtovém rozsahu 30 až 200 MHz. Jeho vlastnosti dovolují široké využití v různých oborech elektrotechnického průmyslu, obzvláště v televizi, radiolokaci, UKV technice apod. Rozsah činitele jakosti je 0 a 1200 ve čtyřech rozsazích. Přesnost Q pro srovnávací měření je ±5 %. Odchylka proti absolutní hodnotě Q je menší, nebo rovna ±15 % do 100 MHz a pro Q < 300.  
BM223 AM generátor Laboratorní vf měrný generátor pro různá měření na vf obvodech. Pracuje v kmitočtovém rozsahu 30 kHz až 30 MHz a je zejména vhodný pro laboratorní měření na rozhlasových přijímačích apod. Přesnost kmitočtu ±1 %, pro první rozsah ±2 %. Výstupní napětí je měnitelné v mezích 0,1 µV až 1,5 V. Generátor má vestavěný nf oscilátor pro 4 modulační kmitočty (100 Hz, 400 Hz, 1 kHz a 4 kHz). Hloubka modulace 0 až 80 %. Možnost měření výstupního vf napětí, hloubky modulace i nf napětí. Změna síťového napětí o ±10 % nemá vliv na stálost kmitočtu.   
BM224 Měřič zkreslení Slouží pro přímé měření procenta zkreslení zesilovačů, přijímačů, generátorů atd. Odečítání v rozsahu 0,1 % až 100 % v pěti rozsazích. Kmitočtový rozsah 50 Hz až 15 kHz v pěti laděných rozsazích. Je možno provádět i měření pozadí v rozsahu 0 až -60 dB. Velikost vstupního signálu 0,5 V až 150 V. BM224E
BM228 VF voltmetr Používá se pro měření napětí v oblasti kmitočtů od 1 kHz do 100 MHz. Napěťový rozsah 30 mV až 300 V, přesnost ±5 %. Vstupní kapacita 7,5 pF.  
BM240 Frekvenční modulátor Slouží k získání vysokofrekvenčního, kmitočtově proměnného signálu. Lze jej použít ke snímání kmit. charakteristik vf a nf filtrů, obvodů přijímačů atd., ve spojení s oscilografem. Frekvenční zdvih je 0 až 75 kHz. Kmitočet vlastního oscilátoru je 2,5 MHz, plynule rozladitelný o ±15 kHz. BM240
BM261 Televizní generátor  Generátor je určen především pro televizní opravářskou službu. Slouží ke kontrole a k nastevení vf a mf zesilovače, obrazového koncového stupně, mf, zvuku, diskriminátoru, řádkového i obrazového vychylování, nf čýsti příjímače.   
BM269 Přesný tónový generátor Univerzální zdroj sinusového napětí o velmi přesném kmitočtu. Hodí se pro všechny laboratorní práce, zejména k přesnému cejchování tónových kmitočtů, zjišťování resonančních kmitočtů ve strojírenství, nebo jako interpolační generátor pro měření vf kmitočtů. Rozsah kmitočtu je 10 Hz až 23 kHz, v sedmi pásmech. Přesnost odečítání kmitočtů je \(1\cdot 10^{-4}\) pomocí obrazovky a vestaveného kmitočtového normálu s piezoelektrickým krystalem. Zkreslení 0.3 (resp. 0,6 %) Výstupní napětí je plynule nastavitelné od 1 mV do 10 V a je symetrické nebo asymetrické proti zemi. Měří se vestaveným elektronkovým voltmetrem.    
BM270 AM-FM signální generátor Přístroj slouží jako generátor měrného signálu v rozsahu 4-230 MHz a je určen především k měření citlivosti a zkreslení přijímačů s amplitudovou a frekvenční modulací a videomodulací.  
BM271 Měřič ztrátového činitele  Je určen pro měření ztrátového činitele kondenzátorů, lze jej však použít i pro měření impedancí různých součástí obvodů, jako cívek, vrstvových odporů, drátových odporů atd. Kmitočtový rozsah 100 kHz - 300 MHz. Rozsah kapacit Cp 5 pF až 1 nF. Rozsah odporové složky Rp 1 kΩ až 100 MΩ. Ztrátový činitel je určen vztahem \(tg \delta=\frac{1}{\omega \cdot C_p \cdot R_p}\)
Přesnost: f±1 %; C±1 %; R±3 %.
 
BM283 Teraohmmetr Přímo ukazující přístroj pro měření velkých a isolačních odporů v rozsahu 105 až 1013 Ω. Přesnost měření je cca 10 %. Měřené napětí 100 V ±6 %.   
BM285 Zkratoměr Používá se pro zjištění zkratů mezi závity cívek bez železných jader, např. cívek transformátorů, kmitaček reproduktorů, vf cívek atd. Měrný kmitočet cca 900 Hz. Rozměry měřených cívek: průměr min. 10,5 mm max. cca 80 mm, délka max. 80 mm. Přístroj indikuje ještě zkrat jednoho závitu drátu 0,05 mm o průměru smyčky 40 mm.   
BM286 Videogenerátor Laboratorní  měrný generátor určený především pro proměřování a seřizování širokopásmových zesilovačů. Kmitočtový rozsah 10 Hz až 10 MHz. Skreslení 5 % při 5 V výstupního napětí. Samostatné výstupy: 2 kΩ / 20V, 400 Ω / 6 V, 70 Ω / 0,8 V.  
BM287 Kmitočtový subnormál Přesný zdroj vf kmitočtu 100 kHz a 6 odvozených kmitočtů získaných dělením. Lze jej použít pro kontrolu generátorů pro nízké a střední kmitočty apod. Odvozené kmitočty jsou 20 kHz, 10 kHz, 2 kHz, 1 kHz, 200 Hz a 50 Hz. Výstupní napětí cca 2 V, výstupní impedance 1,5 kΩ. Přesnost kmitočtu \(\pm1\cdot 10^{-6}\) . Vestavěný oscilograf pro srovnávání kmitočtů od 10 Hz do 1.5 MHz.   
BM288 Kmitočtový normál
100 kHz
Je konstruován jako vyjímatelná normálová jednotka pro BM287. Lze jej použít rovněž pro jiné účely. Normál se napájí zdrojem střídavého napětí 6,3 V, nebo z akumulátoru 6 V.  
BM289 Voltohmmetr Je univerzální přístroj pro měření ss i st napětí a odporů. Stejnosměrná napětí lze měřit až do 6 kV, střídavá do 300 V (20 Hz až 50 MHz). Přesnost odečítaní: ss napětí 3 %, st napětí 5 %. Rozsah ohmmetru je 0 až 200 MΩ, přesnost výchylky ±5 %.  
BM292 Zvukoměr Přístroj je určen k měření zvukových hladin, hluku, rušivosti atd. Je to přenosný přístroj napájený z baterií s měrným rozsahem 44 až 140 dB (Ph) v rozsahu kmitočtu 50 Hz až 10 kHz.   
BM295 Zkratoměr Je určen pro zjišťování zkratů mezi cívkami vzduchových nebo železových před vložením jádra.  
BM307 Absorpční vlnoměr Slouží k rychlému určování kmitočtu oscilátorů, vysílačů apod. Kmitočtový rozsah je 100 kHz až 50 MHz. Přesnost ±2 %. Přístroj nepotřebuje zdroje proudu - je osazen germaniovou diodou.   
BM310 Nízkofrekvenční milivoltmetr NF milivoltmetr je určen k měření střídavých napětí o kmitočtu 20 Hz až 30 kHz v rozsahu 1 mV až 300 V a pro měření úrovně nf napětí vyjádřené v dB při zvolené nulové úrovni.  
BM311 Q-metr Je určen k měření elektrických vlastností součástí rezonančního obvodu v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 50 MHz.  
BM342 Měřič rezonance Je určen k rychlému měření rezonančního kmitočtu LC obvodů kmitajících i nekmitajících, v kmitočtovém rozsahu 5 MHz až 250 MHz. Je možné jej využít i jako vlnoměr.  
BM344 RC generátor  Má rozsáhlé možnosti použití v měřící technice při zjišťování citlivosti, zkreslení, kmitočtových charakteristik různých přístrojův rozsahu 20 Hz až 1,4 MHz.  
BM384 Milivoltmetr

Milivoltmetr je určen k měření střídavých napětí o kmitočtu 20 Hz až 3 MHz v rozsahu 0,1 mV až 300 V a pro měření úrovně nf napětí vyjádřené v dB (\(R = 600 \Omega\)).

 

BM388

BM388E

Univerzální voltmetr Slouží k měření stejnosměrných napětí v rozsahu od 10 mV až 1,0 kV, střídavých napětí o kmitočtu 20 Hz až 1,5 GHz v rozsahu od 25 mV do 300 V, dále umožňuje měření odporu v rozsahu 1 \(\Omega\) až 1 G\(\Omega\).  
BM483 Mikrovoltmetr - pikoampérmetr Slouží k měření velmi malých stejnosměrných napětí od 0,01 mV do 10 V a velmi malých stejnosměrných proudů od 1 pA do 10 mA.  
BM494 Nízkofrekvenční milivoltmetr NF milivoltmetr je určen k měření střídavých napětí o kmitočtu 10 Hz až 1 MHz rozsahu 0,1 mV až 300 V a pro měření úrovně nf napětí vyjádřené v dB  (\(R = 600 \Omega\)).  
BM495 Diodový milivoltmetr Slouží k měření napětí od 0,5 mV do 10 V v kmitočtovém rozsahu od 20 kHz do 500 MHz.  

BS221

Zdroj 10 kV Přístroj slouží jako zdroj vysokého stejnosměrného napětí, které je regulovatelné od 60 V do 10 kV. Je především určen pro zkoušky elektrické pevnosti materiálů a různých součástek.  
BS222A Zdroj 50 kV Podobně jako BS221 jen regulace od 115 V do 50 kV. Je složen ze dvou celků: vlastního zdroje (který je pojízdný) a pomocné ovládací jednotky.  
BS275 Napájecí zdroj Má široké použití ve všech oborech slaboproudé elektrotechniky, zvláště pak tam, kde jde o napájení pokusných zařízení, tedy v praxi opravářské, ve vývojových závodech, ve výzkumných ústavech apod. Zdroj má vyvedena tato napětí pro žhavení elektronek: 2x6,3 V (2 A), 12,6 V (1 A) , 4 V (3A). Anodové napětí lze regulovat v rozsahu 0 až 700 V při odběru cca 100 mA.  BS275
TM393 RLC můstek Přístroj je určen pro měření odporů, kapacit a indukčnosti v opravářské praxi, nebo při běžných pracích dílenských a laboratorních. Rozsahy: pro odpory 0,01 Ω až 10 MΩ, pro indukčnosti 10 µH až 1 kH a kapacity 1 pF až 100 µF. Přesnost pro R a C je ±2 % a pro L ±3 %. Měrný kmitočet asi 400 Hz.  TM393
TM411 Ferrometr Zjišťuje přibližně, ale velmi rychle, ztrátové číslo běžných transformátorových a dynamových plechů. Rozsah měření ztrátového čísla 1 až 4 W/kg při 10.000G. Přesnost měření ±15 %. Tloušťka plechu 0,35 a 0,5 mm  
TM557 Elektronkový přepínač Umožňuje pozorování dvou elektrických jevů na oscilografu součastně. Lze jej rovněž použít jako zdroje pravoúhlých kmitů ke zkoušení a měření všech druhů zesilovačů. Přepínací kmitočet je plynule řiditelný v rozsahu 30 Hz až 50 kHz. Kmitočtový rozsah je 30 Hz až 150 kHz. Vstupní napětí minimálně 20 mV (max. 20 V), maximální ss složka 200V. Výstupní napětí 15 V nebo 75 V plynule řiditelných. TM557
TM694 Oscilograf Je určeno pro pozorování okamžitých periodických elektrických jevů. Lze jej používat ve všech elektrotechnických a příbuzných oborech v dílně i v laboratoři. Kmitočtový rozsah je 20 Hz až 500 kHz. Citlivost horizontálního zesilovače je 1,5 V/cm vertikálního zesilovače 25 mV/cm. Vstupní impedance 50 kΩ, nebo při použití děliče 1:10 0,45 MΩ / 4 pF. Maximální ss složka 250 V. Kmitočtový rozsahy časové základny 20 Hz až 80 kHz. Synchronizace časové základny vnitřní, vnější nebo 50 Hz ze sítě.   

 


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-10-29 10:04:57.